KỸ SƯ

Đơn hàng: KỸ SƯ MAY/ HÓA

Đơn hàng: KỸ SƯ MAY/ HÓA

 • group  Số lượng: 02 Nam

 • group  lương: 25-28 man/tháng

 • group  Thi tuyển: 16/06/2023

Đơn hàng: KỸ SƯ XÂY DỰNG

Đơn hàng: KỸ SƯ XÂY DỰNG

 • group  Số lượng: 01 Nam

 • group  lương: 260000 yên/ tháng trở lên

 • group  Thi tuyển: Tháng5

Đơn hàng: KỸ SƯ CƠ KHÍ - THIẾT KẾ

Đơn hàng: KỸ SƯ CƠ KHÍ - THIẾT KẾ

 • group  Số lượng: 05 người

 • group  lương: 23000-25000 yên/tháng

 • group  Thi tuyển: 31/03/2023

Đơn hàng: KĨ SƯ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

Đơn hàng: KĨ SƯ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

 • group  Số lượng: 05 người

 • group  lương: 23000-25000 yên/tháng

 • group  Thi tuyển: 31/03/2023