Làm thủ tục và tiễn xuất cảnh cho học viên tháng 04/2022
Ảnh kỷ niệm trước xuất cảnh